Over KI-AGIL

Alles over het KI-AGIL project en relevante info is hier te vinden. Het doel, de looptijd, samenvatting en algehele omschrijving van het project worden uitgelegd en beschreven.

KI-AGIL Project

Om grote hoeveelheden informatie bijzonder snel, kosteneffectief en gedetailleerd te kunnen analyseren, wordt in de industrie steeds vaker gebruik gemaakt van technologieën op basis van kunstmatige intelligentie (AI). In tegenstelling tot eerdere analysesystemen zijn deze in staat te leren. 

AI-toepassingen die dienovereenkomstig zijn geprogrammeerd, werken niet alleen op een zelfgeorganiseerde manier, maar zijn ook in staat zichzelf zelfstandig te optimaliseren (machine learning) en voorstellen voor actie te ontwikkelen. Dit biedt ook grote kansen voor het MKB in het grensgebied om innovatieve producten, diensten en daarop gebaseerde bedrijfsmodellen op basis van gegevens te ontwikkelen.

In het KI-AGIL project ligt de primaire focus, in samenwerking met MKB-bedrijven, op het ontwikkelen van nieuwe, ‘AI-enabled’, producten en/of diensten. Vanzelfsprekend moet dit, voor de betrokken MKB-ondernemingen, ook een commercieel perspectief met zich meebrengen. Het accent voor de ontwikkeling van nieuwe Businessmodellen ligt binnen het KI-AGIL project echter bij de MKB-onderneming zelf (evenals het zien van voldoende business-perspectief een inschatting van de ondernemer zelf is), en de ontwikkeling daarvan zal buiten de kaders van het huidige KI-AGIL project plaats vinden.  

Het is echter goed voorstelbaar dat met de inzichten die MKB-bedrijven verkrijgen ten aanzien van de mogelijkheden van ‘AI-enabled’ producten en/of diensten, de (eerste) gedachten ook al gevormd gaan worden over hoe bestaande businessprocessen met behulp van AI effectiever en/of efficiënter uitgevoerd zouden kunnen worden. Ook hiervoor geldt dat er mogelijkheden zijn om, in samenwerking met elkaar, toepassingen van AI in business processen te onderzoeken (maar dat het buiten de kaders van het huidige KI-AGIL project valt).

Om deze kansen te grijpen, krijgen de aan het KI-AGIL-project deelnemende bedrijven steun bij het identificeren van individuele gebruikscases voor het gebruik van AI in hun productie en bij het ontwikkelen van overeenkomstige AI-technologieën. 

Afhankelijk van de specifieke behoeften kunnen deze gedecentraliseerd (rechtstreeks op de sensortechnologie) of centraal georiënteerd zijn. 

Het KI-AGIL-project is dus de logische voortzetting van ID3AS, waarvan het verloop als uiterst succesvol kan worden beschouwd. De in het kader van het proces tot stand gebrachte samenwerkingsverbanden en netwerken moeten worden voortgezet en er moet gebruik worden gemaakt van de ervaring van de deelnemende bedrijven met de toepassing van innoverende technologieën. Naast de invoering van nieuwe soorten AI-toepassingen zal een tweede aandachtspunt de ontwikkeling van agile werkmethoden zijn. 

In tegenstelling tot traditionele werk- en projectstructuren kunnen deze beter voldoen aan de eisen van complexe waardeketens en steeds kortere innovatiecycli en zijn zij derhalve essentieel voor de gewenste ontwikkelingen.  

Doel van het project

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie van AI en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. Het Instituut voor Duale Studies en de Hanzehogeschool Groningen en verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.

Looptijd project

Het project, dat in juli 2020, van start is gegaan, borduurt voort op het INTERREG project ID3AS, een toepassingsgericht initiatief voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie en sensortoepassingen in de Duits-Nederlandse grensregio. De subsidie bedraagt € 900.000 en het project heeft een looptijd van twee jaar. Het project wordt vanuit de Hanzehogeschool Groningen mogelijk gemaakt in samenwerking met het Instituut voor Engineering, HBO-ICT en Bio-Informatica.

Samenvatting

De vooruitgang van de informatietechnologie – met name op het gebied van digitalisering, gegevensanalyse en verdere kunstmatige intelligentie (AI) – opent nieuwe mogelijkheden voor industriële productie, voor intelligente producten, diensten en informatiesystemen voor de handel: grote hoeveelheden informatie over machines, bestellingen, gebruiksgewoonten van klanten, enz. kunnen tegen geringe kosten en zeer gedetailleerd worden verzameld, automatisch door AI worden verwerkt en op een zelfgeorganiseerde manier worden geanalyseerd. Verder kan AI door machines worden gebruikt (zogeheten machine learning) om zelfstandig maatregelen te ontwikkelen als voorstellen voor actie. Dit opent grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en daarop gebaseerde bedrijfsmodellen op basis van gegevens. Tegelijkertijd mag niet uit het oog worden verloren dat een technologie die zo ingrijpend is als AI, en die ook op gevoelige terreinen van het leven kan worden gebruikt, ethisch, juridisch, cultureel en institutioneel moet worden ingebed, zodat fundamentele sociale waarden en individuele rechten worden gewaarborgd en de technologie ten dienste staat van de samenleving en de mensen. Deze technologie zal immers voor een deel de manier waarop mensen werken fundamenteel veranderen.